Начало » Oбекти » ОБЩИНА БАЛЧИК » ПРИРОДНИ ОБЕКТИ » Резерват „Балтата”- община Балчик

Поддържаният резерват „Балтата” е разположен на Черноморското крайбрежие в землището на с. Оброчище, Община Балчик и на КК „Албена”. Той обхваща най-северно разположената лонгозна гора в България, по устието на р. Батова. Площта на резервата е над 205 хектара. Два пъти в годината (при пролетното пълноводие и есенното покачване на водите), река Батова излиза от коритото си и залива (удавя) гората.

Въпреки сравнително младата й възраст (45–60 г.) и издънковия й характер, лонгозната гора е приказно красива. Съчетанието на светлолюбиви и сенколюбиви дървета и храсти й придава етажиран вид, като най-високо (на 30–35 м) се извисяват двата неразделни дървесни вида – полски бряст и остролистен ясен. Заедно с тях се срещат летен дъб, полски клен, дива круша, обикновен габър, черна елша, бяла топола, бяла върба.

Чудно красив е и многоцветният килим от треви и цветя, като блатно кокиче, божури, перуника, див зюмбюл, очиболец, момкова сълза, медицинска ружа, черен и бял оман, мехунка, острица, върбовка и др.

Лонгозната гора и гъстата тръстика в разливите и мочурите на реката са убежище за разнообразни животински видове – земноводни, влечуги, птици, бозайници и др. Птичата фауна е представена от кълвачи, папуняк, гривек, чайки, ангъчи, корморани и др.
Наличието на включеното в Червената книга на България блатно кокиче, чиито естествени популации са застрашени от унищожаване, прави резервата изключително атрактивен и обаятелен. То има по-високо стъбълце от обикновеното и е с няколко цвята. От него се получава нивалин – ценен и ефикасен международно признат лекарствен препарат. Растението е отровно.

Къде: с. Оброчище, Община Балчик и КК „Албена”

Кога: целогодишно, препоръчително посещение през периода април – май (най-подходящия период е началото на май), когато може да се наблюдава блатно кокиче и божур. За повече информация: тел. 057 9/72 177


Научете повече за ...

Резерват „Балтата”- община БалчикПътят на птиците „Виа Понтика“Местността Тузлата до гр. Балчик